Зат­лъс­тя­ва­не­то е ре­зул­тат на на­ру­шен енер­ги­ен ба­ланс - сът­но­ше­ни­е­то меж­ду енер­гий­на­та стой­ност на хра­на­та и енер­го­раз­хо­да на чо­ве­ка - т. е. хо­ра­та над­да­ват на тег­ло, ко­га­то по­е­мат по­ве­че ка­ло­рии, от­кол­ко­то из­га­рят. Из­лиш­ни­те ка­ло­рии се скла­ди­рат в тя­ло­то под фор­ма­та на тлъс­ти­ни. Зат­лъс­те­ли­те хо­ра но­сят на гър­ба си ог­ром­но ко­ли­чес­т­во из­лиш­ни маз­ни­ни и рис­ко­ве­те за тях­но­то здра­ве са се­ри­оз­ни. Зат­лъс­тя­ва­не­то е не са­мо ес­те­ти­чен, но и здра­вос­ло­вен проб­лем! То е при­чи­на за раз­ви­ти­е­то на ре­ди­ца за­бо­ля­ва­ния: сър­деч­носъ­до­ви (ате­рос­к­ле­ро­за, ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ния, ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то, мо­зъ­чен ин­султ), за­ха­рен ди­а­бет тип 2, зло­ка­чес­т­ве­ни но­во­об­ра­зу­ва­ния, по­даг­ра, став­ни и ди­ха­тел­ни за­бо­ля­ва­ния и дру­ги. В ре­зул­тат на всич­ко то­ва зат­лъс­тя­ва­не­то сък­ра­ща­ва жи­во­та и во­ди до преж­дев­ре­мен­на смърт.
Зат­лъс­тя­ва­не­то при­чи­ня­ва ре­ди­ца на­ру­ше­ния в хи­по­та­ла­мо-хи­по­физ­ната ос, в щи­то­вид­ната жле­за и в над­бъб­реч­ните жле­зи, как­то и в пан­к­ре­аса и яй­ч­ни­ци­те. Из­вър­ш­ва­не­то на хор­мо­нал­ни из­с­лед­ва­ния е за­дъл­жи­тел­но пре­ди за­поч­ва­не на ле­че­ни­е­то. Сред­с­т­ва­та са ди­е­ти­чен ре­жим, дви­га­тел­на ак­тив­ност и ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия.

Как­во пред­с­тав­ля­ва Син­д­ро­мът на Ку­шинг?

Син­д­ром на Ку­шинг е бо­лес­т­но със­то­я­ние, ко­е­то се раз­ви­ва в ре­зул­тат на по­ви­ше­на про­дук­ция на кор­ти­зол от над­бъб­реч­ни­те жле­зи. Наб­лю­да­ват се ня­кол­ко фор­ми на за­бо­ля­ва­не­то - при ту­мо­ри на хи­по­фи­за­та, сек­ре­ти­ра­щи АКТХ, над­бъб­реч­ни ту­мо­ри, ек­то­пич­на сек­ре­ция от дру­ги ту­мо­ри и ме­ди­ка­мен­тоз­на. За­бо­ля­ва­не­то про­ти­ча с про­ме­ни във вън­ш­ния вид - ок­ръг­ля­не на ли­це­то, зат­лъс­тя­ва­не в об­лас­та на гър­ди­те и ко­ре­ма, из­тъ­ня­ва­не на край­ни­ци­те, чер­ве­но­-ви­о­ле­то­ви стрии по ко­жа­та, лес­на ра­ни­мост на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Ус­та­но­вя­ват се мус­кул­на сла­бост, за­ха­рен ди­а­бет, ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ния, ос­те­о­по­ро­за, на­ру­ше­ния в мен­с­т­ру­а­ци­я­та при же­ни­те, по­ви­ше­но окос­мя­ва­не, ак­не. Ди­аг­но­за­та се пос­та­вя с ди­на­мич­ни тес­то­ве, из­с­лед­ва­щи хи­по­фи­зо-над­бъб­реч­на­та ос, и маг­нит­но-ре­зо­нан­с­на то­мог­ра­фия на хи­по­фи­за и над­бъб­реч­ни жле­зи.